ประวัติความเป็นมาบริษัท

RAYONG OA AND SERVICE

บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2538 จากคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 7 ปี จากบริษัทธุรกิจไอทีชั้นนำในยุคนั้น ปัจจุบันบริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีทั้งหมด 1 สาขา

สาขาที่ 1 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 31,33,35 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

1. วิสัยทัศน์
“บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญ “เรื่องบริการและความจริงใจในการทำธุรกิจ” กับคู่ค้าแบบเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”

2. นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหาร พัฒนา และธำรงรักษาพนักงาน เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ผ่านการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สวยงาม สะอาดและปลอดภัยในการทำงาน
2 พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทางบริษัทฯ ในอนาคต
3 สนับสนุนให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
4 บริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
5 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ฝึกให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็นได้
6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อบอุ่นและน่าอยู่ โดยปลูกฝังให้พนักงาน มีน้ำใจ มีมารยาท มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงการเคารพสิทธิ ให้เกียรติกัน ทั้งต่อพนักงานในองค์กรและคู่ค้า

3.กิจกรรมเพื่อสังคม

1 ช่วยเหลือสังคมด้านเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา  เช่น การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านเทคโนโลยี่ การสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป
2 การทำนุบำรุงศาสนา ศาสนานั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจของใครหลายคน บริษัทฯ ร่วมทำบุญ การสร้างวัดวาอาราม บริจาคและทำบุญวัด เพื่อเป็นส่วนช่วยบำรุงสถานที่

4.การปฏิบัติตามนโยบาย

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

5.ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีครบวงจรและยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐานอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการมากขึ้น

  • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด
  • บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาและวางระบบงานไอทีทุกรูปแบบ
  • ให้คำปรึกษาและวางระบบบัญชี Express ระบบโปรแกรมเงินเดือน
  • บริการงานซ่อมทั้งในสถานที่ นอกสถานที่ และแบบสัญญารายปี

จากความพร้อมและประสบการณ์ของทีมงาน  ด้วยคำนึงถึงความสำเร็จในรูปธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ  “บริษัท  ระยอง  โอเอ  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด”  จึงได้รับการสนับสนุนสินค้าและบริการจากลูกค้าที่เป็นทั้ง   หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและกลุ่มลูกค้าทั่วไป มากมายจวบจนปัจจุบัน

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมทุกด้านที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและเลือกใช้บริการ กับสโลแกนที่ว่า “สถานีไอที ..มีดีเรื่องบริการ”